Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu

 

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku. Wymagania prawne dotyczące opracowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). Do zapoznania się z treścią powyższego dokumentu i przestrzegania zawartych w nim ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy; bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

 

Dla jakich obiektów wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
IBP należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

- występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),

- kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),

- kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,

- powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

 

Jak często należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
IBP powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Gdzie powinna być umieszczona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
Wyciąg z IBP zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej, oraz plany budynku powinien być przechowywany w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych. Dobrą praktyką jest umieszczenie instrukcji w specjalnej skrzynce, wyposażonej w system „zbij szybkę”.